TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MAHİR ELLER PROJESİ AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Birliğimiz TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (“TOBB” veya “Birlik” ) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

 • VERİ SORUMLUSU

TOBB, siz katılımcılardan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Genel Müdürlük Adres Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 /ANKARA   
Telefon  0 (312) 218 20 00/ 24 39 /
Fax 0 (312) 219 40 90 - 91 - 92 - 93
Web Adresi www.tobb.org.tr; www.mahirellerprojesi.com
E Mail Adres info@tobb.org.tr; mahireller@tobb.org.tr

 

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

TOBB, ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 1. Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yılı, kimlik numarası;
 2. İletişim Bilgileriniz: ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları;
 3. Sağlık Verileri: Engellilik durumuna ilişkin veriler;
 4. Mesleki Deneyime İlişkin Veriler: Eğitim seviyesi, mezun olunan okul(lar), meslek, ISCO kodu, pozisyon, kıdem, kurslar, bilgisayar kullanımına ilişkin beceriler, geçmiş iş deneyimi
 5. Diğer Kişisel Veriler: Cinsiyet, Irk

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Avrupa Birliği (AB) Bölgesel Güven Fonu tarafından fonlanan Birlikte Yaşamak ve Çalışmak: Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Entegrasyonu Projesi (“Mahir Eller Projesi”) kapsamında TOBB ile ilişkiniz çerçevesinde elde edilen kişisel verileriniz Mahir Eller Projesi kapsamında anket ve raporlama çalışmalarının yapılması ve Mahir Eller projesi kapsamındaki faaliyetlerden yararlandırılmanız amaçlarıyla işlenmektedir.

 

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; proje paydaşları olan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Odalarımız, mesleki sınavları yapmakta olan ve sözleşme dahilinde çalışmakta olduğumuz Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları, Avrupa Birliği ve istihdam sürecine dahil olacak firmalar ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ilgili kurumları ile paylaşılabilecektir.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

TOBB kişisel verilerinizi Birliğimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 • HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe ile, noter kanalı ile, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle tobb@hs02.kep.tr adresi üzerinden, Birliğimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, mahireller@tobb.org.tr_ adresinde yer alan Kurumumuza iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ